Допълнителна информация

СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ
Свижданията в болницата са определени във всеки ден от седмицата и в празнични дни. В част от
секторите на болницата -  реанимация и отделението по пластична хирургия - действа особен режим за свижданията, за да се гарантира сигурността на пациентите.
Свижданията се извършват от 17.00 до 18.00 часа.
При влизането си в отделението Вашите близки обуват хигиенични еднократни предпазители върху обувките си за гарантиране на болничната хигиена..
Моля, следвайте указанията на медицинския екип при свиждане. Всички изисквания са насочени към гарантиране на здравето и сигурността на пациентите.
Информирането на близките за състоянието на пациентите е регламентирано във вътрешния правилник на болницата.
Още при постъпването можете да определите кои Ваши близки да бъдат информирани за промените във Вашето здравословно състояние по време на болничния Ви
престой, както и за резултатите от изследванията, процедурите и операциите.
Сведенията се получават от лекуващия лекар.
ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Задължително здравноосигурени пациенти МЦ Тримонциум и МБАЛ „Тримонциум ” имат договор с Националната здравноосигурителна каса.
Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница. Пациентите
не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в
болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая и удобства, медикаменти и консумативи,
които не се заплащат от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата. Вие ще бъдете предупредени и Вашето
съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.
Пациенти, които сами заплащат за лечението си:
Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и
лечение, Вие заплащате по ценоразписа на МЦ и болницата. При приемане след първичния
клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение в
приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на
лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение.
Пациенти, които са допълнително здравноосигурени:
МБАЛ „Тримонциум ” има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези
споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.
Пациенти, които са здравноосигурени в страни, членки на ЕС
При временно пребиваване на територията на България МБАЛ „Тримонциум ” длъжна да окаже
спешна и неотложна медицинска помощ на всеки гражданин на страна – членка на Европейския
съюз, в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване.
За всеки чужд гражданин, нуждаещ се от спешна и неотложна медицинска помощ, са валидни
разпоредбите на българското здравноосигурително законодателство
Освен на спешна медицинска  помощ гражданите на ЕС имат право и на планова медицинска
помощ, но само ако са получили предварително разрешение от техните здравноосигурителни
институции. Когато пациентът представи такова, МБАЛ „Тримонциум ” следва да го обслужи и
да отчете направените разходи така, сякаш той е осигурен в България.

Административни услуги

Административни услуги

Административна услуга

Необходими документи

Предоставят се от :

Срок

Такса

         

Писмено съобщение за смърт при възрастни - попълва се след установяване на смърт

Лична карта на починалия

Лекарят, установил смъртта, попълва «Съобщение за смърт» в 4 екземпляра, като 2 бр.се дават на близките, 1 екземпляр се изпраща в РЗИ в двумесечен срок и 1 екземпляр се съхранява в ЛЗ.

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

2 часа след установяване на смъртта

няма

         
         

Издаване на болничен лист от лекуващи лекари и ЛКК

ЛАК /лична амбулаторна карта/

Болничен лист се издава по образец, утвърден от МС по чл. 103а от ЗЗ за времето от първия ден на настъпване на временна неработоспособност

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

В деня на установяване на

временна неработоспособност

няма

Дубликат на болничен лист

ЛАК /лична амбулаторна карта/

Дубликат на болничен лист се издава от ЛЗ срещу писмено искане като в молбата се посочва причината, поради която се иска дубликат.На издадения болничен лист се вписва «дубликат». Молбата се прилага в ЛАК

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Издаване на медицинска документация /рецепти, предписания, протоколи и др./

-------------------------------

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Етапна епикриза при превеждане на пациент от едно ЛЗ в друго

-------------------------------

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Епикриза

Изготвя  се в деня на дехоспитализация на пациента

Формуляра се предоставя от лечебното заведение

незабавно

няма

Копия на медицински документи от текущата година

   

В рамките на работния ден

От 10лв до 25 лв в зависимост от документа

Запознаване на наследници и роднини със здравна информация за починал пациент

Съоразено със «Закон за защита на личните данни»

   

няма

© 2018 MBAL TRIMONTIUM. All Rights Reserved. Designed By blacatz.com

Контакти

АДРЕС:

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” №126

тел.: 032/ 66 39 66; 032/ 63 20 77

e-mail: mbal_trimontium@abv.bg

 

ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ:

Автобуси:

Автобусна линия №1 Автобусна линия №4 Автобусна линия №7 Автобусна линия №11 Автобусна линия №20 Автобусна линия №26 Автобусна линия №27 Автобусна линия №37 Автобусна линия №44 Автобусна линия №99

Маршрутки:

Маршрутна линия №2 Маршрутна линия №3 Маршрутна линия №4Маршрутна линия №5 Маршрутна линия №8 Маршрутна линия №19